Algemene voorwaarden:

BHS Maatwerk Meubels

Markweg 1e

6883JL Velp

(U bent op afspraak van harte welkom in de werkplaats!)


T: 06-38881771 

M: info@bhs-maatwerkmeubels.nl

W: www.brommerhoutenstaal.nl


KvK-nummer: 94131023


Artikel 1 : Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte (geplaatst via de website, mail, whatsapp,social media, persoonlijke en telefonische overeenkomsten.) tussen Brommer hout- & staalbouw en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’.


Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Brommer hout- & staalbouw en de koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Indien Brommer hout- & staalbouw niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brommer hout- & staalbouw enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Brommer hout- & staalbouw behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.


Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.


De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2 : Aanbod

Alle aanbiedingen c.q. offertes van Brommer hout- & staalbouw zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.


Brommer hout- & staalbouw kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.


De koper draagt alle verantwoordelijkheid voor de afmetingen van de producten en het eventueel inmeten van de producten, waarbij Brommer hout- & staalbouw er telkens vanuit gaat dat de koper de adviezen van Brommer hout- & staalbouw omtrent het inmeten in acht neemt.


Alle producten worden op maat gemaakt en als één compleet, niet demontabel, geheel geleverd, mits anders aangegeven of overeengekomen.


Een aanbieding komt te vervallen indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door Brommer hout- & staalbouw. Een bestelling is niet geldig indien Brommer hout- & staalbouw uw naw-gegevens niet eenduidig vast kan stellen.


Een samengestelde prijsopgave verplicht Brommer hout- & staalbouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 : Prijzen en prijswijzigingen

Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van Brommer hout- & staalbouw inclusief 21% btw.


De prijzen die vermeld zijn op de site van Brommer hout- & staalbouw zijn indicatief; het betreffen prijsvoorbeelden. Ieder meubelstuk wordt op maat vervaardigd en is uitgesloten van het herroepingsrecht. Bedragen op de website zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders is aangegeven.


Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvend. Brommer hout- & staalbouw behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is.

Artikel 4: Levering en levertijden

De levertijd gaat in na ontvangst van de afgesproken (aan)betaling door de koper en geaccepteerd middels een bevestiging van de ontvangst van de aanbetaling door Brommer hout- & staalbouw.


Brommer hout- & staalbouw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.


Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Brommer hout- & staalbouw kenbaar heeft gemaakt.


De levertijd van producten van Brommer hout- & staalbouw verschilt per product en per overeenkomst. In de regel geldt er een levertijd tussen 4 en 10 weken.
In overleg met Brommer hout- & staalbouw kan de koper een kortere levertijd overeenkomen, evenals een uitgestelde levering (bijvoorbeeld bij een woning in aanbouw waar op voorhand meubels voor worden besteld).


Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Brommer hout- & staalbouw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Brommer hout- & staalbouw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Brommer hout- & staalbouw tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Brommer hout- & staalbouw draagt de risico's tot het moment van bezorging - tot vóór de drempel.


Producten worden door Brommer hout- & staalbouw op de gewenste plek gezet, waarbij de volledige verantwoordelijkheid voor beschadiging/ongevallen bij de koper ligt. Brommer hout- & staalbouuw kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigingen/ongevallen voortkomend uit de levering voorbij de drempel. 
Brommer hout- & staalbouw zet het meubel uitsluitend op de gewenste plek wanneer de plek vrij toegankelijk is, zonodig begaanbaar is met transportwielen (hondjes) én op de begane grond is (of wanneer er een lift aanwezig is). 

Wanneer bij levering blijkt dat de plek niet vrij toegankelijk is, houdt Brommer hout- & staalbouw zich het recht voor om het meubel niet uit te leveren, waarbij de betaalplicht niet komt te vervallen. De koper dient in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bijvoorbeeld een verhuislift of anderszins de weg vrij te maken om de levering alsnog mogelijk te maken. 


Meubels welke in overleg in delen worden vervaardigd, worden door Brommer hout- & staalbouw bij levering gemonteerd tenzij anders overeengekomen.


Artikel 5: Uitsluiting herroepingsrecht

Brommer hout- & staalbouw kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals beschreven staat in lid 2.


Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor alle producten van Brommer hout- & staalbouw:

 • Producten welke door Brommer hout- & staalbouw zijn vervaardigd overeenkomstig specificaties van de koper;
 • Maatwerk meubelen;
 • Alle op de site aangeboden producten;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop Brommer hout- & staalbouw geen invloed heeft

Brommer hout- & staalbouw heeft géén voorraadproducten, alle aangeboden producten op de website en de social media kanalen betreffen maatwerk producten en worden in alle gevallen naar specificaties van de koper vervaardigd.


Artikel 6: Betaling

Betaling van de koper aan Brommer hout- & staalbouw kan geschieden op verschillende manieren:


 1. Via handmatige overboeking: De koper ontvangt een factuur van Brommer hout- & staalbouw, waarop de bestelde producten beknopt staan omschreven. Brommer hout- & staalbouw verzoekt de koper om vooraf een aanbetaling per bank te voldoen van ca. 25% van het totale aankoopbedrag. Het aan te betalen bedrag wordt per bestelling door Brommer hout- & staalbouw bepaald.
  Het resterende bedrag dient vervolgens bij levering te worden voldaan op de door Brommer hout- & staalbouw aangegeven wijze.
  Deze betaalwijze wordt standaard gehanteerd bij bestellingen via mail, whatsapp, social media kanalen of bestellingen gedaan tijdens een bezoek aan onze werkplaats. Ook bestellingen via de website kunnen op deze manier worden voldaan.
 2. Bestellingen via de website kunnen worden voldaan via Ideal.
 3. Bestellingen via de website kunnen worden voldaan met een creditcard.
 4. Belgische klanten kunnen via de website betalen middels Sofort Banking.
 5. KLARNA: achteraf en in delen betalen is ook mogelijk bij bestellingen via de website.


Wanneer de koper niet aan de betalingsverplichting voldoet, blijven de producten in eigendom van Brommer hout- & staalbouw tenzij er een andere regeling wordt getroffen.


Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. 

Brommer hout- & staalbouw heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Brommer hout- & staalbouw kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Brommer hout- & staalbouw kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.


Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De koper is ten alle tijde vooraf op de hoogte van het in totaal te betalen bedrag.


Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan komen, buiten de koopsom, ook alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment gebruikelijk is.

Indien Brommer hout- & staalbouw echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7: Garanties en aansprakelijkheid

De koper mag verlangen dat Brommer hout- & staalbouw deugdelijke producten levert die voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.


Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door de koper en/ of door derden. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Brommer hout- & staalbouw geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout en de noesten, krimpen en uitzetten, etcetera. 


Brommer hout- & staalbouw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel voorkomende foutieve informatie op de website en/of elders op het internet, zoals kleurafwijkingen van hout en andere materialen. De informatie van en over Brommer hout- & staalbouw is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.


Garantie geldt niet indien:

 • De koper niet binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn heeft gecommuniceerd naar Brommer hout- & staalbouw met betrekking tot door de koper geconstateerde problemen/gebreken aan de geleverde producten.
 • De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Brommer hout- & staalbouw.
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Ons eikenhout is KD-gedroogd met een vochtpercentage tussen 8% en 12%. Hierdoor zijn onze producten geschikt voor binnen gebruik - meubelkwaliteit.

Gezien het gaat om een natuurlijk product, wijst Brommer hout- & staalbouw er nadrukkelijk op dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%.


Brommer hout- & staalbouw geeft geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.


Hout zal weinig werken wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte redelijk gelijk blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit het product bestaat.


De koper dient er rekening mee te houden dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg het krimpen van de houten delen, waardoor het hout kan gaan werken. In dat geval kan een luchtbevochtiger in combinatie met een hygrometer een afdoende oplossing bieden.


Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van 10% en in de zomer een stijging van 10%, is voor onze producten een gezond leefklimaat.


Voor buitenmeubels maakt Brommer hout- & staalbouw gebruik van producten welke zijn aangepast op buitengebruik.

Stalen frames worden door Brommer hout- & staalbouw handmatig op kleur gebracht met verschillende lagen slijt- en krasvaste matlak (in de door de koper gewenste kleur). 


Een klacht is gegrond als deze op het moment van levering wordt aangegeven en niet veroorzaakt is door:

 • onredelijk gebruik
 • onjuist gebruik
 • zichtbare vervuiling
 • vochtproblemen
 • gebruik in strijd met door Brommer hout- & staalbouw gegeven adviezen
 • onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden
 • het werken van hout
 • normale slijtage


De koper is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Klachten op producten dienen direct en zonder vertraging na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 8: Klachtenregeling

Wanneer de koper een klacht heeft over producten van Brommer hout- & staalbouw dan kan de koper per e-mail of telefonisch contact opnemen met Brommer hout- & staalbouw. Dit dient te gebeuren bij levering van het product.
Er wordt van de koper verwacht dat diegene binnen deze termijn kennis heeft kunnen nemen van een gebrek.


Er wordt van de koper verwacht dat die Brommer hout- & staalbouw in de gelegenheid stelt om gedegen onderzoek te doen naar de klacht.


Brommer hout- & staalbouw zal altijd alles in het werk stellen om gezamenlijk met de koper tot een oplossing te komen wanneer er sprake is van een klacht bij de koper.


De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd of geweigerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brommer hout- & staalbouw. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet de erkenning dat de teruggezonden of geweigerde goederen een defect hebben of anderszins niet geschikt zijn.


Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Brommer hout- & staalbouw daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

Artikel 9: Privacy

Door te bestellen bij Brommer hout- & staalbouw geeft de koper tegelijkertijd toestemming aan Brommer hout- & staalbouw om zo nodig de persoonsgegevens van de koper te gebruiken. De persoonsgegevens zullen o.a. vermeld worden op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/ of factuur.


Brommer hout- & staalbouw zal vertrouwelijk omgaan met deze persoonsgegevens en zal deze niet aan derden verstrekken of voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken. Brommer hout- & staalbouw zal deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.


Persoonsgegevens worden bewaard om de koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan de levering van de bestelde goederen en om de garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.

Artikel 10: Overmacht

Indien Brommer hout- & staalbouw de verplichtingen jegens de koper niet kan nakomen vanwege overmacht dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer is dan 90 dagen zal duren of welke in feite langer dan 90 dagen heeft geduurd. Onder overmacht wordt elke omstandigheid verstaan die niet aan Brommer hout- & staalbouw kan worden toegerekend, zoals stakingen, natuurgeweld of doordat de leverancier van Brommer hout- & staalbouw het desbetreffende (half)fabricaat niet of niet langer levert.


In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.


Voor zoveel Brommer hout- & staalbouw ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brommer hout- & staalbouw gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Beide partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten, hierna zullen partijen pas een beroep op de rechter doen.Artikel 11: Intellectueel eigendom

Brommer hout- & staalbouw behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, hieronder vallen de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Brommer hout- & staalbouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke. Deze zaken mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van deze ontwerpen bij andere leveranciers dan Brommer hout- & staalbouw.

Artikel 12: Maatwerk

Alle producten door Brommer hout- & staalbouw vervaardigd, betreffen maatwerk producten. Brommer hout- & staalbouw heeft geen voorraad producten en iedere bestelling is klantspecifiek. 
Gezien alle producten op maat worden vervaardigd, wordt gewerkt met een aanbetaling per bankoverboeking. Wanneer de opdracht reeds in werking is gezet (de ontvangst van de aanbetaling is bevestigd door Brommer hout- & staalbouw) kan de klant de opdracht niet annuleren of de koop ontbinden.